Portál Práce


zpět na výpis

Teambuilding

29.07.2014

Teambuilding, tedy budování týmu, je účinnou metodou cíleného rozvoje týmu, stmelování kolektivu a rozvíjení některých potřebných dovedností. Podstatou celého procesu je zejména učení se na základě vlastních prožitků. Teambuilding je jistým přínosem pro každou firmu.

Výraz teambuilding pochází z anglických slov team (tým) a building (budování). Značí tedy budování týmu, jeho rozvoj a stmelování, budování týmové spolupráce a podobně. Tato aktivita je jednou z forem zážitkového vzdělávání, což značí učení se z důsledku vlastního jednání, společné hledání řešení zadaného úkolu, překonávání rozličných překážek a výzev. Výsledným produktem teambuildingu má být lepší výkon týmu, zdokonalení spolupráce a komunikace mezi členy (zaměstnanci firmy), jak mezi kolegy navzájem, tak i mezi zaměstnanci a vedením společnosti.

Teambuilding je vhodnou metodou zaměřenou zejména na rozvoj takzvaných soft skills, tedy „měkkých“ dovedností. Mezi tyto dovednosti řadíme například schopnost efektivní komunikace, rozdělení týmových rolí či řešení problému. Je pro ně typický dlouhotrvající efekt na chování účastníků teambuildingové aktivity, jsou tedy ideálním prostředkem pro strategické personální plánování s dlouhodobým výhledem. Opakem těchto „měkkých“ dovedností jsou takzvané dovednosti „tvrdé“, kam řadíme technické kompetence pracovníků.

Tyto teambuildingové programy mají tedy mnoho výhod. Jsou zaměřeny zejména na osobní rozvoj všech zúčastněných aktérů, a tím zlepšují kvalitu spolupráce i kvalitu práce zaměstnanců. Zrealizovat teambuilding (či se teambuildingu zúčastnit) je tedy velmi přínosné a obohacující, a přínos teambuildingu pro firmu je dobré nepodceňovat.

Typy teambuildingových programů

  • Fun/Event – cílem tohoto programu je zprostředkování nevšedního zážitku, který má aktérům přinést odreagování a zábavu. Pomáhá k budování vztahů ve skupině, přináší jedinci pocit sounáležitosti se skupinou, podporuje komunikaci.
     
  • Teamspirit – jedná se taktéž o zábavu, ovšem s přidanou hodnotou. Účelem takového programu je motivace a zábava, bývá posílen týmový duch i neformální vztahy. Známé jsou zejména netradiční a zajímavé programy, jako jsou nejrůznější adrenalinové a sportovní aktivity.
  • Teambuilding – tento program pracuje se skupinovou dynamikou, emocemi a učením se na základě vlastního prožitku. Program bývá většinou přesně stanoven a aktéři jsou tak vystavováni novým a neznámým situacím, na které se učí vhodně reagovat, a to pomocí spolupráce s ostatními účastníky. Teambuilding má často podobu outdoorových aktivit, pobyty v přírodě jsou obzvláště efektivní.
  • Individuální rozvoj – zážitkové učení je vhodné nejen pro celé týmy, nýbrž také pro jednotlivce. Cílem bývá zvýšení efektivity pracovního výkonu, nalezení a využití potenciálu a jeho další rozvoj.

Teambuilding může mít mnoho podob, se zaměřením například na týmovou komunikaci, efektivní rozdělování týmových rolí, posílení vzájemné důvěry, rozvoj schopnosti pracovat optimálně s časem, budování nových vztahů a posílení těch stávajících, posílení týmové a organizační identity, zdokonalení spolupráce členů týmu a mnohé další.

Programy jsou vhodné ideálně pro 8 – 12 osob, kdy při tomto počtu je umožněno všem účastníkům, aby se zapojili do činnosti a poskytli zpětnou vazbu. Délka teambuildingového programu je potom doporučována na cca 2 – 3 dny, aby akce přinesla žádoucí výsledky.

Před samotnou akcí je třeba, aby byli všichni aktéři dostatečně motivováni na průběh i výsledek. Vzhledem k tomu, že tyto programy jsou zaměřeny na aktivitu účastníků, vyžaduje se jejich vzájemná spolupráce a dostatek energie a nadšení pro věc. Všichni zaměstnanci, kteří se teambuildingové akce zúčastní, mají mimo jiné jedinečnou možnost zapomenout na chvíli na své pracovní povinnosti, aktivně si odpočinout a poznat své kolegy i v jiném než pracovním prostředí.