Portál Práce


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Net Image, s.r.o. a podmínky užívání systému portalprace.cz a dalších elektronických systému společnosti Net Image, s.ro.

Net Image s.r.o.
Sídlo: Kotěrova 1, Brno, 613 00
IČ: 29198518
DIČ: CZ29198518
Společnost Net Image s.r.o. je vedená u rejstříkového soudu v Brně,  oddíl C, vložka 65017
(dále jen „Net Image s.r.o.“)

Společnost Net Image s.r.o. je provozovatelem internetového serveru portalprace.cz dostupného na doméně http://www.portalprace.cz (dále jen „PP“).

Hlavním předmětem činnosti PP je prezentace pracovních pozic zaměstnavatelů a personálních agentur. Návštěvníci PP mohou tato volná místa prohlížet a vyhledávat v nich, odpovídat na pracovní nabídky, vytvářet životopisy a vyhledávací agenty. PP publikuje články o zaměstnání a pracovních vztazích.

Článek I

Všeobecná ustanovení

Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Net Image s.r.o. (dále jen „VOP“), které upravují některá práva a povinnosti Net Image s.r.o. a třetích osob při poskytování a využívání služeb Net Image s.r.o.. VOP jsou zveřejněné a dostupné v písemné formě v místě sídla Net Image s.r.o. a v elektronické podobě na adrese www.portalprace.cz.

VOP jsou závazné pro všechny uživatele služeb Net Image s.r.o. a vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice, jako například obchodní zákoník, občanský zákoník a mezinárodních smluv resp. dohod a zvyklostí.

Definice

Pojmy uvedené v textu VOP mají následující význam: 

Služby:
jsou služby poskytované Net Image s.r.o. na PP, jejichž rozsah a/nebo specifikace závisí na aktuální nabídce. Služby mohou být Net Image s.r.o. nabízeny jako individuální nebo v rámci tzv. balíků služeb. Služby se dělí na Služby poskytované Klientům a na Služby poskytované zájemcům o práci. Rozsah a druh Služeb poskytovaných Klientům je uveden v Objednávce.

Nabídka práce:
je Klientova nabídka práce resp. pracovní pozice zveřejněná na PP.

Krátkodobá brigáda:
je Klientova nabídka práce vykonávané formou brigády zveřejněná na PP, přičemž její trvání nepřesahuje 30 kalendářních dní a je vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Klient: 
Objednavatel anebo Klient je fyzická nebo právnická osoba objednávající si Služby za úplatu, pokud není v Objednávce uvedeno jinak. Klientem se rozumí rovněž zprostředkovatel a mediální zprostředkovatel.

Objednávka:
je písemná či telefonická objednávka Služeb vyplněná, resp. zadaná, Objednavatelem a akceptovaná Net Image s.r.o., která má formu a obsahové náležitosti stanovené Net Image s.r.o.
Objednávka, může být vyplněna i přímo na PP, resp. může být zadána i prostřednictvím obchodního zástupce Net Image s.r.o.

Elektronické systémy: 
Internetové stránky portalprace.cz (tady bude pak výpis stránek), a programy vytvořené společnosti Net Image, s.r.o. určené k užívání ze strany klientů. 

Užívání elektronických systémů: 
Procházení, čtení a zápis do internetových stránek a programů připravených ze strany Net Image, s.r.o., které jsou veřejně přístupné. 

Uživatel: 
Každá osoba zaregistrovaná na internetových stránkách, která používá elektronické systémy dostupné na počítačové síti internet.

Zprostředkovatel:
Právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím elektronických systémů hledá pro třetí osoby uchazeče o zaměstnání. 

Reklamní prostor: 
Komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb.

Prohlášení Klienta

Klient souhlasí s tím, že identifikační údaje (zejména název společnosti a kontaktní údaje) poskytnuté v souvislosti s objednáním služby PP budou veřejně přístupné v rámci inzerce pracovních pozic.

Klient akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že mu  Net Image s.r.o. bude na jeho elektronickou adresu zasílat informace o poskytování služeb, které si u  Net Image s.r.o. objednal. Akceptací těchto VOP dává Klient Net Image s.r.o. souhlas s dalším šířením reklamních prvků prostřednictvím Net Image s.r.o. na základě objednané inzerce či reklamy. Klient tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva výrobce resp. autorů v souvislosti s prezentováním informací, sloganů, audiovizuálních záznamů nebo reklam.

Služby pro zájemce o práci

Služby, které  Net Image s.r.o. poskytuje zájemcům o práci, jsou bezplatné. Mezi Služby poskytované zájemcům o práci patří zejména asistence Net Image s.r.o. při vyhledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se zájemců o práci svým Klientům na PP a případně doplňkové Služby.

Net Image s.r.o. asistuje zájemcům o práci při vyhledávání pracovních příležitostí následujícími způsoby:
-    zájemce o práci má možnost prohlížet a vyhledávat Nabídky práce podle vybraných kritérií;

-    zájemce o práci má možnost vytvořit si na PP automatického agenta pro Nabídky práce, který mu bude prostřednictvím e–mailu posílat všechny Nabídky práce odpovídající určeným kritériím; k vytvoření automatického agenta pro Nabídky práce se vyžaduje registrace zájemce o práci na PP;

-    Zájemce o práci má možnost přidat svůj profesní životopis do databáze Net Image s.r.o. prostřednictvím vyplnění údajů na PP nebo přidáním profesního životopisu do databáze  Net Image s.r.o. se vyžaduje registrace zájemce o práci na PP.

Registrace zájemce o práci

Zájemce o práci se registruje na PP prostřednictvím vyplnění libovolného jména a hesla s možností vyplnění kontaktní e-mailové adresy, na kterou má Net Image s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, možnost zasílat informace o nových dostupných službách Net Image s.r.o.

Registrace zájemce o práci se vyžaduje k využívání některých Služeb. Registrovaní zájemci o práci mají dále možnost využívat zdarma některé doplňkové Služby na PP, jejichž rozsah závisí na aktuální nabídce. Bude-li součástí těchto doplňkových Služeb poskytovaných zájemci o práci jakýkoli druh poradenství, všechny informace poskytnuté Net Image s.r.o. v rámci tohoto poradenství jsou pouze orientační a nezávazné a v žádném případě nezakládají odpovědnost Net Image s.r.o. za úplnost, vhodnost a správnost poskytnutých informací.

Zájemce o práci může svou registraci kdykoli zrušit zasláním e-mailového oznámení Net Image s.r.o. obsahujícím vůli zájemce zrušit registraci.

Evidence zájemců o práci

Provozovatel eviduje zájemce o práci v databázi uchováváním profesního životopisu. Údaje o zájemcích o práci zahrnují minimálně uvedení alespoň jednoho kontaktního údaje (e-mail, telefon, adresa), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájemce o práci zájem, určení lokality, ve které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru a dobu zveřejnění životopisu na PP. Uvedení dalších údajů v životopise je na výlučném rozhodnutí dotyčného zájemce o práci a Net Image s.r.o. přičemž jejich uvedení nepožaduje. Údaje týkající se zájemců o práci Net Image s.r.o. eviduje výlučně za účelem poskytnutí pomoci při vyhledávání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se zájemců o práci svým Klientům na PP.  Net Image s.r.o. nevykonává kromě uvedeného žádné jiné operace s údaji týkajícími se zájemců o práci.

Vytvořením životopisu na PP zájemce o práci prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly zveřejněny prostřednictvím sítě Internet po zvolenou dobu. Zájemce o práci může kdykoli požádat Net Image s.r.o. o oznámení údajů, které o něm  Net Image s.r.o. eviduje, a může požádat o trvalé odstranění svých údajů z databáze Net Image s.r.o. zasláním e-mailové zprávy Net Image s.r.o. obsahujícím vůli zájemce evidované údaje trvale odstranit.

Net Image s.r.o. si vyhrazuje oprávnění upravit profesní životopis zájemce o práci tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a postupy obvyklými pro jejich vyplňování. Net Image s.r.o. si rovněž vyhrazuje právo nezveřejnit nebo odstranit z databáze životopis, který obsahuje výlučně takové údaje, které podle názoru Net Image s.r.o. nejsou dostatečné k účelům jeho zveřejnění, resp. životopis, který podle názoru Net Image s.r.o. neobsahuje údaje využitelné pro poskytované Služby. O rozhodnutí upravit, nezveřejnit či trvale odstranit životopis podle tohoto odstavce Net Image s.r.o. předem informuje zájemce o práci, o jehož životopis jde.

Práva a povinnosti Net Image s.r.o.

Net Image s.r.o. se zavazuje poskytovat Služby v řádně v souladu s platnou legislativou.

Net Image s.r.o. zajistí uveřejnění inzerce Klienta na PP bez zbytečného odkladu po jejím řádném objednání a splnění všech podmínek uvedených upravených na PP a v těchto VOP.

V případě učinění objednávky prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře zahájí Net Image s.r.o. poskytování Služeb podle informací, které Klient uvede v objednávkovém formuláři.

Net Image s.r.o. se zavazuje zahájit plnění Služeb do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém obdrží od Klienta všechny nezbytné podklady pro zahájení jejich poskytování. V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů se o příslušný počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je Net Image s.r.o. povinna zahájit plnění Služby.

Net Image s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci, která je jakýmkoliv způsobem v rozporu s platnou legislativou a právním řádem České republiky. Net Image s.r.o. má rovněž právo v rámci rubrik nabídek práce a brigád odmítnout prezentaci, která má charakter reklamy a nesouvisí s prezentací volného místa nebo nabídky práce, u kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce či zaslání informací platbou manipulačního poplatku od zájemce o práci.

Net Image s.r.o. je oprávněna přerušit takovou inzerci pracovní pozice, která obsahuje nesprávné údaje, která je zařazena do prokazatelně nesprávných kategorií (kraj, obor, brigáda apod.), prezentaci několika nabídek práce v rámci jednoho formuláře a to po dobu trvání tohoto stavu, v odůvodněných případech takovou inzerci i zcela zrušit.

Net Image s.r.o. je oprávněna při porušení některého z ustanovení těchto VOP Klientem okamžitě přerušit poskytování Služby. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Net Image s.r.o. neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období.

Net Image s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout inzerci zdarma takové krátkodobé pracovní příležitosti (Brigády), která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

Krátkodobou brigádu, která probíhá formou MLM (multilevel marketingu) nebo podomního prodeje;
Krátkodobou brigádu, ve které jsou uvedeny pracovní pozice z různých pracovních oblastí;
Krátkodobou brigádu, ve které není dostatečně popsán způsob práce či služby;
Krátkodobou brigádu erotického charakteru nebo Krátkodobou brigádu vzbuzující toto podezření;
Krátkodobou brigádu, která zahrnuje vyhledávání uchazečů či rozšiřování týmu obchodních zástupců, realitních makléřů, podomních projeců, finančních poradců, prodejců kosmetiky či jiného zboží, přijmání emailů (klikání na reklamy či reklamní odkazy), prodej po telefonu;
Krátkodobou brigádu, ve které jsou uvedeny informace reklamního charakteru; 
Krátkodobou brigádu, která je v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy;
Krátkodobou brigádu, která je v rozporu s definicí krátkodobé brigády a je jakýmkoliv způsobem v rozporu s ostatními body těchto VOP 

Net Image s.r.o. se zavazuje prostředky elektronické komunikace informovat Klienta o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle objednávky nebo těchto VOP , pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem a souvislá délka přerušení provozu přesáhne 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Net Image s.r.o. nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci, nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možné zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Net Image s.r.o.

Net Image s.r.o. uchovává a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo  Net Image s.r.o. použít údaje pro personifikaci stránek čerpaných služeb, vytvoření uživatelského zázemí Uživatele a uvedení Klienta v on-line referencích Net Image s.r.o. Net Image s.r.o. je oprávněna za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů uživatele kontaktovat.

Net Image s.r.o. blokuje emailové adresy uvedené přímo v  inzerci klientů a to z důvodu ochrany proti nevyžádané poště.

Net Image s.r.o. nenese zodpovědnost za porušení autorských práv Klientem.

Net Image s.r.o. má právo vyřadit z databáze Uchazečů profesní životopis, jehož obsah není v souladu s dobrými mravy nebo je zřejmé, že profesní životopis je smyšlený.

Net Image s.r.o. si vyhrazuje oprávnění vyřadit z databáze, a to bez předchozího upozornění Klienta zrušit či zcela odstranit profil Klienta či s ním jakkoliv personálně či majetkově propojené osoby za předpokladu, že se tento profil ukáže být neplatný, či údaje v něm obsažené za neplatné či nepravdivé.

Net Image s.r.o. si vyhrazuje oprávnění odmítnou registraci Klienta, Uživatele či jakékoliv jiné osoby, a to kdykoliv bez udání důvodu.

Net Image s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit kteroukoliv část obsahu PP.

Omezení odpovědnosti Net Image s.r.o.

Net Image s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací.
Net Image s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody způsobené zveřejněním nabídek práce na PP příp. partnerských serverech, nebo škody způsobené poskytnutím údajů z databáze životopisů Klientům či škody způsobené ztrátou dat.
Net Image s.r.o. nenese odpovědnost za obsahovou část zveřejněných nabídek práce.
Net Image s.r.o. negarantuje Uchazečům nalezení vhodné pracovní příležitosti a zařazení životopisu do databáze životopisů PP.
Net Image s.r.o. negarantuje Klientům nalezení vhodného uchazeče.

Net Image s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze životopisů v omezeném rozsahu a/nebo životopisů svým Klientům. Net Image s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním Nabídek práce na PP.
Net Image s.r.o. nenese odpovědnost za obsahovou část zveřejněných Nabídek práce a/nebo Krátkodobých brigád ani jakýchkoli jiných oznámení uveřejněných na PP Klientem, zájemcem o práci či jakýmoukoliv jinou osobou ani za jejich gramatickou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v databázi životopisů.

Cena Služeb a platební podmínky

Sazba ceny za objednané Služby je kalkulována podle ceníku platného v den objednání Služeb. Net Image s.r.o. si vyhrazuje právo změn ceníku. Platnost nového ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na PP, pokud není v ceníku uvedené jinak.

Všechny ceny uvedené v ceníku jsou částkami, které nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedeno jinak. Sazba DPH je stanovena dle platné legislativy a je v daňových dokladech samostatně vyčíslena.

Cenu za Služby je Klient povinen uhradit Net Image s.r.o. bezhotovostním převodem na bankovní účet Net Image s.r.o. uvedený ve smlouvě nebo na faktuře řádně a včas. Faktura (daňový doklad) je Net Image s.r.o. vystavena po zpřístupnění Služeb Klientovi resp. na začátku období, na které si Klient Služby, není-li mezi Klientem a Net Image s.r.o. písemně dohodnuto jinak. Faktura bude vystavena za celé období, na které si Klient využívání Služeb objednal. Doba splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury.

V případě, že se ocitne Klient v prodlení s úhradou fakturované částky, je  Net Image s.r.o. oprávněna účtovat Klientovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a zároveň je oprávněna až do úhrady fakturované částky včetně příslušenství  pozastavit poskytování Služeb. Pokud Net Image s.r.o. pozastaví Klientovi poskytování Služeb z důvodů uvedených v předcházející větě nebo z jiných důvodů uvedených v těchto VOP, není povinna poskytnout Klientovi žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl během tohoto pozastavení využívat. Nárok Net Image s.r.o. na náhradu škody tímto není dotčen.

Net Image s.r.o. je oprávněna žádat zálohu nebo platbu předem na základě vystavené faktury s datem splatnosti nejpozději v den, který je označen jako začátek používání Služeb. V případě, že platba nebude uskutečněna, má Net Image s.r.o. právo odmítnout Klientovi objednané Služby zpřístupnit.

Reklamační řád

Klient je oprávněn reklamovat chybu, která se vyskytla na straně  Net Image s.r.o. Klient je zároveň oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou slevu z ceny služeb v případě, že k reklamované chybě prokazatelně došlo v důsledku chyby na straně Net Image s.r.o.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Klient chybu zjistil, nebo chybu zjistit mohl a měl.

Reklamaci je Klient oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Net Image s.r.o., nebo e-mailem na adresu: [email protected]), přičemž reklamace musí prokazatelně být doručena Net Image s.r.o. Net Image s.r.o. se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí. Chybou na straně Net Image s.r.o. se rozumí nefunkčnost Služeb, uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin za období předchozích 24 hodin. Chybou na straně Net Image s.r.o. není, pokud Služby nejsou dostupné v důsledku technického či jiného výpadku připojení na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které Net Image s.r.o. nezodpovídá.

Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutí náhradních Služeb.

Veškeré námitky vůči vystaveným fakturám je Klient povinen uplatnit písemně u  Net Image s.r.o. a to do 7 dní ode dne, kdy byla Klientovi faktura byla doručena.

Autorská práva

Veškerý obsah PP včetně jeho částí je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv šíření obsahu PP je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu PP.

Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Net Image s.r.o. použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Net Image s.r.o. neodpovídá za porušení autorských práv klientem. V případě, že Net Image s.r.o. vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji klient Net Image s.r.o. nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Net Image s.r.o. vyzván.

Společná ustanovení

Jakékoli spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami, se Smluvní strany zavazují řešit smírně. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný obecný soud Net Image s.r.o.

Všechna oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které mají být dle těchto VOP nebo příslušných právních předpisů učiněny písemně nebo budou učiněny písemně, se budou doručovat druhé Smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na poslední známou adresu této Smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud adresát odmítne převzít zásilku, a to dnem jejího odmítnutí nebo pokud se zásilka vrátí odesilateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručená, a to dnem jejího vrácení odesílateli.

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 11. 2011.