Portál Práce


zpět na výpis

Rozvázání pracovního poměru

22.12.2014

V předchozím článku je popsána možnost ukončení pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem formou výpovědi. Jsou však i další možnosti rozvázání pracovního poměru. Konkrétně se zde zaměříme na dohodu, okamžité zrušení a zrušení ve zkušební době.

Ukončení pracovního poměru dohodou

 

Při skočení pracovního poměru dochází současně k zániku pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru patří k nejjednodušším formám ukončení pracovního poměru. Je založena na dohodě mezi účastníky čili mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Účastníci se zde musí hlavně dohodnout na dni ukončení pracovního poměru. Ten se většinou váže ke kalendářnímu dni, ale může se například také vázat k vykonání jistého úkolu. Tato dohoda musí být sjednána písemně a její kopii musí obdržet obě strany. Díky této dohodě lze ukončit pracovní poměr takřka kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů. K této dohodě se nevztahuje zákaz ohledně ochranné doby.

 

Okamžité zrušení pracovního poměru

 

Způsob rozvázání pracovního poměru okamžitě je přesně popsán v zákoníku a musí splnit přísné podmínky, a to, ať už se jedná o ukončení pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnance či zaměstnavatele. Opět musí být i tato forma ukončení pracovního poměru podána písemně a  odeslána druhému účastníkovi.

Podmínky okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jsou uvedeny v Zákonku práce v paragrafu 55 a zní takto:

 

  • jestliže byl zaměstnanec odsouzen pravomocně pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi na dobu nejméně 6 měsíců. Tento důvod lze však použít až tehdy, nabylo-li soudní rozhodnutí právní moci;
  • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Musí jít o takové porušení povinnosti, které svou intenzitou opravňuje zaměstnavatele k okamžitému zrušení pracovního poměru.

 

Zde je rovněž důležité se zmínit, že zaměstnavatel nesmí ukončit pracovní poměr se svým zaměstnancem formou okamžitého zrušení, pokud se jedná o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnance/zaměstnankyni na rodičovské dovolené.

 

Je zde i možnost okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. I ta má však  své podmínky, které jsou uvedeny v Zákoníku práce pod paragrafem 56 a zní takto:

 

  • jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné, pro něj vhodné, práce                           nebo
  • mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat, náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část  do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

 

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu ke zrušení pracovního poměru a nejpozději do 1 roku ode dne samotného vzniku tohoto důvodu.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ukončit pracovní poměr v průběhu zkušební doby z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. Zaměstnavatel však nemůže zrušit pracovní poměr ve zkušební době  v případě prvních 14 kalendářních dnů zaměstnancovy pracovní neschopnosti. Poměr musí být rovněž ukončen písemně.